Cuối cùng TS Kissinger cũng nhận đã bán đứng VNCH cho CSQT qua Hiệp định Ba Lê (27-1-1973)

    Share
    The author of this message was banned from the forum - See the message

      Hôm nay: Wed Jan 17, 2018 9:44 am